Centro Wutan Córdoba

Sede oficial Hun-Yuan de Tai Chi, Chi Kung y Meditación

C/ Caño, 12 (Junto a BBVA) - 626 646 750

wutancordoba@gmail.com

Tai Chi Chuan

Tai Chi Chuan

Chi Kung

Chi Kung

Yoga

Yoga

Estiramientos

Estiramientos

Pilates

Pilates

Kung Fu

Kung Fu

Budô Taijutsu

Budô Taijutsu